fbpx

Regulamin

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.jedzzdrowo.net prowadzonego przez Ewelinę Jacewicz,

z siedzibą w Sokółce, ul. 3 Maja 1a, NIP 5451774143, Regon 200846297.

Kontakt ze Sklepem e-mail:

e.jacewicz.dietetyk@gmail.com

tel. 888 374 670

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Ewelina Jacewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Dietetyczna mgr Ewelina Jacewicz z siedzibą w  Sokółce, ul. 3 Maja 1a NIP 5451774143 Regon 200846297;
 2. Dietetyk Ewelina Jacewicz udzielająca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;
 7. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.
 8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, dostawy.
 9. Konsultacje dietetyczne indywidualne online – usługi świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość (np. w formie wideokonferencji lub telefoniczne) opłacone przelewem online.
 10. Produkt – treści cyfrowe dostępne w Sklepie internetowym, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.
 11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 12. Umowa o Dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 3. dostęp do Internet;
 4. standardowy system operacyjny;
 5. standardowa przeglądarka internetowa;
 6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.   Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

5. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść cyfrową, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.

§ 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W Sklepie oferowane są następujące Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe:
 2. ebooki o tematyce dietetycznej
 3. gotowy plan żywieniowy – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;
 4. pakiety indywidualnej współpracy dietetycznej:
  1. 1 – miesięczna współpraca dietetyczna
  1. 3 – miesięczna współpraca dietetyczna
  1. 6 – miesięczna współpraca dietetyczna

Pakiety indywidualnej współpracy dietetycznej obejmują:

 1. porady i konsultacje dietetyczne przez okres trwania współpracy,
 2. indywidualny jadłospis na 7 dni tygodnia z dokładnym rozkładem dań i opisem ich przygotowania, do stosowania przez okres miesiąca,
 3. na przestrzeni miesiąca współpracy dopuszczalne są 2 korekty jadłospisu,
 4. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.
 5. W przypadku zakupu Pakietu Współpracy Dietetycznej:
 6. Konsultacje z Dietetykiem odbywają się online (poczta elektroniczna, telefon lub Skype) o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;
 7. Brak kontaktu Kupującego w ciągu 24 godzin od godziny umówionej konsultacji online skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji online na inny dogodny dla obydwu stron termin;
 8. Po konsultacji online, w terminie do 10 dni roboczych Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny 7- dniowy plan żywieniowy (jadłospis) w formacie PDF.
 9. Nabycie usługi przez Kupującego wymaga uiszczenia płatności oraz przesłania zgłoszenia.
 10. Uprawnienie do korzystania z usług oferowanych przez Sklep w ramach dostępnych Pakietów zostaną aktywowane w terminie do 7 dni roboczych, po otrzymaniu przez Sklep wpłaty pełnej kwoty określonej za dany Pakiet oraz uzupełnieniu ankiety i tabeli pomiarów.
 11. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
  1. kiedy dietetyk stwierdzi, że dla skuteczności współpracy pacjent powinien udać się na wizytę u innego specjalisty (psychologa, psychiatry, psychoterapeuty), a pacjent takiej konsultacji nie odbędzie,
  1. kiedy pacjent będzie miał stwierdzoną bulimie lub anoreksję lub będzie istniało podejrzenie tych chorób,
  1. braku zachowania kultury i wzajemnego szacunku przez pacjenta.

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny)
 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoważny), Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkt lub usługę.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami w  brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 5. Każdy zakup dokumentowany jest fakturą przesłaną na adres mailowy Kupującego.

§ 5 Zasady płatności i dostawy

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności: karty płatnicze, przelewy elektroniczne przez zewnętrzny podmiot Przelewy24, PayPal.
 2. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.
 3. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (ebooki, gotowe jadłospisy) Konsument wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

§ 6 Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej

 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treści cyfrowej niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Treść cyfrowa uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niego lub jego pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 4. Ciężar dowodu dostarczenia spoczywa na Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
 6. dostarczania określonego w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 7. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj i cel, w jakim jest wykorzystywany, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 8. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 9. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
 10. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.
 11. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę zgodną z umową.
 2. Treści cyfrowe oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy:
 7. został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz
 8. wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy.
 9. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 11. doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 12. przedsiębiorca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową,
 13. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
 14. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia do zgodności z Umową,
 15. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produkt niezgodny z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Produkt jest dostarczany w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym pozostawał niezgodny z Umową.
 17. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.
 18. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie także do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8  Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem lub Klientem przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia o umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Pacjenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:
 5. uznanie jej za niezawartą;
 6. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – płatności;
 7. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
 8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy (jadłospis) przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnychkonsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Materiał udostępniany w Sklepie, gotowych oraz indywidualnie sporządzonych jadłospisów, jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 10 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://jedzzdrowo.net/polityka-prywatnosci/

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Zbieranie i weryfikacja opinii

 1. Do publikacji opinii uprawnieni są Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym i korzystali z Produktu. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 2. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Produktach – w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału.
 3. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 4. Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne, jeśli takie pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie i używali Produktu.
 5. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.
 6. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 7. bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;
 8. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 9. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 10. używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
 11. przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w Internecie.
 12. 7.     Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii pod względem zgodności z Regulaminem oraz, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli i używali Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, w szczególności poprzez umożliwienie umieszczenia wyłącznie opinii:
 13. osobom, które podały imię (lub imię i nazwisko) oraz adres mailowy;
 14. zarejestrowały Konto klienta;
 15. udzieliły opinii poprzez udostępniony przez Sprzedawcę specjalnie link dedykowany dla danego Produktu.
 16. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
 17. Reklamacja związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można składać na adres Sprzedawcy:
 18. pocztowy: ul. 3 Maja 1a, 16-100 Sokółka
 19. e-mail: e.jacewicz.dietetyk@gmail.com
 20. Składając reklamację podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 21. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 22. Administratorem danych osobowych osób publikujących opinie jest Sprzedawca.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca informuje na stronie Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2023 roku.
Przewiń na górę